Arbetsrätt för banker

Arbetsrätt för banker

Arbetsrätt för banker

Juridik | 4 timmar och 46 minuter

Motsvarar en 2 dagar lärarledd utbildning

Beskrivning

Arbetsrätt för banker är en utbildning för dig som är chef eller som arbetar med personalfrågor inom bank, finans och försäkringsbolag där Bankinstitutens Arbetsgivareorganisations kollektivavtal är verksamt.

Detta är en arbetsrättslig intensivutbildning för dig som vill lära dig förstå, hantera och verka i enlighet med den arbetsrättsliga lagstiftningen. Utbildningen hjälper dig att undvika dyrbara feltolkningar av arbetsrättslagstiftningen, att förstå olika anställningsformer och veta hur du kan hantera besvärliga situationer.

Utbildningen fokuserar på praktiska inslag som att du ska lära dig göra rätt från början, kunna hantera svåra avsked och veta när du kan omplacera en medarbetare. Utbildningen leds av en av Sveriges ledande advokater inom arbetsrättens område. Arbetsrätten är skriven till fördel för arbetstagaren, men även du som arbetsgivare har rättigheter!

Arbetsrätt för banker är en gedigen utbildning i ämnet Arbetsrätt och ger dig alla anpassningar som gäller för kollektivavtal mellan Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation BAO och Finansförbundet samt BAO:s kollektivavtal med Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer för akademiker. Det är därmed både en utbildning i arbetsrätt och en utbildning i det regelverk som gäller för bankbranschen där utbildningen inleds med att skapa djupa kunskaper om arbetsrätten för att sedan övergå till bankbranschens undantag och extraregler. I kursdokumentationen inkluderas lagstiftning och regelverk för kollektivavtalen.

Innehåll

 • Allmänt om arbetsrättsliga lagar
 • Anställningsavtalet och olika anställningsformer
 • Uppsägningar och avskedanden
 • Omreglering av anställningsavtal
 • Turordningsregler vid uppsägning på grund av arbetsbrist
 • Lön och förmåner under uppsägningstiden
 • Integritetsfrågor
 • Företrädesrätt till återanställning
 • Förhandlings- och informationsskyldighet
 • Arbetsgivarens möjligheter och rättigheter
 • Kvittningslagen
 • Särskilda regler för anställda inom bankbranschen

Delmoment

0. Introduktion till kursen Praktisk arbetsrätt för banker

Utbildare Görans Smedberg berättar om kursens innehåll och upplägg. 

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 286 minuter)

1. Arbetsrättens grunder

Utbildningen inleds med att advokat Göran Smedberg utbildar kring arbetsrättens uppbyggnad och vad den innebär för arbetstagare och arbetsgivare. 

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 27 minuter (Utbildningens totala längd: 286 minuter)

2. Anställningsavtal och anställningsformer

I delmomentet utbildar Göran om olika anställningsformer i lagen om anställningsskydd LAS. Göran går igenom möjligheter och regler avseende tillsvidareanställning, allmän visstidsanställning, anställningsavtalets innehåll och kollektivavtalets påverkan på det enskilda anställningsavtalet.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 23 minuter (Utbildningens totala längd: 286 minuter)

3. Avsluta anställning

Delmomentet behandlar olika sätt att avsluta en anställning och vad respektive sätt har för juridiskt regelverk och möjligheter.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 36 minuter (Utbildningens totala längd: 286 minuter)

4. Uppsägning av personliga skälProva!

I delmomentet går Göran igenom skillnaden mellan uppsägning och avsked. Göran utbildar i gränsdragningar mellan brott mot anställningsavtalet och grovt brott mot anställningsavtalet samt lär ut om begreppet varselöverläggning och om vad som egentligen är en saklig grund för uppsägning.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 35 minuter (Utbildningens totala längd: 286 minuter)

5. Uppsägning på grund av sjukdom

I delmomentet får du lära dig huvudregeln kring uppsägning på grund av sjukdom och hur lagen har utvecklats sedan huvudregeln skrevs. Göran går igenom när rehabilitering behövs och när en arbetsgivare kan säga upp en medarbetare på grund av sjukdom. Delmomentet behandlar hur prövning av arbetsförmåga ska ske och hur vanliga fallgropar kan undvikas.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 23 minuter (Utbildningens totala längd: 286 minuter)

6. MBL och förhandlingsregler

Delmomentet berör förhandlingsreglerna i MBL, allmän förhandlingsrätt, primär förhandlingsrätt och regler kring informationsskyldighet.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 32 minuter (Utbildningens totala längd: 286 minuter)

7. MBL och facklig vetorätt

Delmomentet behandlar vad som är juridiskt giltigt och ogiltigt i situationer där facklig vetorätt kan komma att åberopas.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 286 minuter)

8. MBL och tolkningsföreträde vid lönetvist

Göran utbildar i hur MBL ska tolkas vid olika former av lönetvister och går tydligt igenom alla de möjligheter, situationer, undantag och effekter som kan uppstå vid lönetvister.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 286 minuter)

9. Banker - Del 1 - Anställning

Göran Smedberg övergår nu från generell arbetsrätt till att i kursen från och med nu fokusera på bankbranschens förutsättningar och regelverk. Kursen inleds med en kort rekapitulation av kursens tidigare moment och introducerar sedan de kollektivavtal som reglerar branschen.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 20 minuter (Utbildningens totala längd: 286 minuter)

10. Banker - Del 2 - Semesterregler

Kursens delmoment går igenom semesterlagen och hur bankbranschens kollektivavtal anpassat reglerna.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 286 minuter)

11. Banker - Del 3 - Anställningens upphörande

I delkursen utbildas vi på bankbranschens särskilda regler för när en anställning upphör.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 286 minuter)

12. Banker - Del 4 - Uppsägning pga arbetsbrist

I delkursen får vi lära oss bankbranschens regelverk för uppsägning på grund av arbetsbrist.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 286 minuter)

13. Banker - Del 5 - Företrädesrätt vid återanställning

Göran Smedberg utbildar oss på de regler som gäller för bankbranschens kollektivavtal gällande företrädesrätt vid återsanställning.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 286 minuter)

14. Banker - Del 6 - Förhandlingsordning

I delkursen lär oss Göran Smedberg de spelregler som gäller vid förhandling och hur du kan påverka utfallet för individer eller grupper av medarbetare. 

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 286 minuter)

15. Kvittningsregler

Göran Smedberg går i delkursen igenom regelverket för kvittning av lön.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 286 minuter)

Extramaterial

För att komma åt extramaterialet till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Interagera

För att kunna interagera med utbildaren och andra deltagare i denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.

Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Arbetsrätt för banker och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Arbetsrätt för banker måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Arbetsrätt för banker 200 1 2245.0 Lägg i varukorg